Nákupný a reklamačný poriadok

Všeobecné podmienky pre nakupovanie prostredníctvom internetového obchodu RAPPA.cz,, umiestneného na adrese www.rappa.cz/sk, (ďalej len "e-shop") sa riadia platnou legislatívou, ďalej sa riadia nižšie uvedeným nákupným poriadkom a platia pre konečných zákazníkov, nie pre veľkoobchodné odbery.

Prevádzkovateľ internetového obchodu RAPPA.cz je spoločnosť RAPPA, sro, so sídlom Ostrava-Polanka, Za Humny 1082/1, PSČ 725 25, IČO: 15502236, DIČ: CZ15502236, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave v oddiele C, vložka 261 (ďalej len "prevádzkovateľ"). Pokiaľ je na strane kupujúceho osoba, ktorá pri uzatváranie a plnenie záväzkov z kúpnej zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, tj. spotrebiteľ (ďalej len "zákazník-spotrebiteľ"), riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán tiež ustanovením § 419, ustanoveniami časti štvrté občianskeho zákonníka, predovšetkým ust. § 1810 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, ďalej len "občiansky zákonník". Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná. Pokiaľ je na strane kupujúceho osoba, ktorá je podnikateľom a pri uzatvorení kúpnej zmluvy je s prihliadnutím ku všetkým okolnostiam zrejmé, že sa kúpna zmluva týka jej podnikateľskej činnosti (ďalej len "zákazník-podnikateľ"), riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán ustanovením § 2079 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. Ustanovenie tohto nákupného a reklamačného poriadku, v ktorých sa hovorí o "zákazníkovi-spotrebiteľovi" sa nevzťahujú na "zákazníka-podnikateľa". Ustanovenia týchto všeobecných podmienok, v ktorých sa hovorí o "zákazníkovi" sa vzťahujú ak na "zákazníka-spotrebiteľa", tak na "zákazníka-podnikateľa".

Ceny a tovary

Prevádzkovateľ je platcom DPH. Všetky ceny uvedené na stránkach e-shopu sú uvedené s DPH. Uvádzané ceny v ponuke virtuálneho obchodu sú záväzné v okamihu uzavretie zmluvy o kúpe veci. Zákazník má možnosť objednávku si vytlačiť. Pokiaľ zákazník pri zadávaní objednávky správne vyplní emailovú adresu, bude mu na túto doručená kópia objednávky ako potvrdenie zapísanie objednávky do objednávkového systému e-shopu.

Pokiaľ sa nezobrazí informácia o odoslaní objednávky alebo nedorazí kópia objednávky na vami zadanú emailovú adresu, v najbližšom možnom termíne nás kontaktujte.

Spôsob platby

Zákazník v SR má na výber z nasledujúcich typov platieb:

 • Dobierka - platba pri doručení tovaru na dodaciu adresu uvedenú v objednávke.
 • Prevod - zákazník bude kontaktovaný a informovaný o stave objednávky, potom vykoná platbu na účet prevádzkovateľa internetového obchodu RAPPA.cz (údaje k platbe budú uvedené v potvrdzovacom e-maile objednávky). Číslo účtu u Tatra banka, Slovenská republika: 2941008572/1100, variabilný symbol  zodpovedá číslu objednávky. Po pripísaní čiastky na účet bude tovar odoslaný zákazníkovi na dodaciu adresu uvedenú v objednávke službou PPL. Platba musí byť uhradená do 5 pracovných dní. Po tejto lehote bude objednávka stornovaná.
 • Platobná karta
 • Hotovosť - zákazník bude informovaný o stave objednávky. Tovar si môže do 5 pracovných dní vyzdvihnúť v Ostrave - Polanke po obdržaní e-mailu o expedícii v dňoch Po - Št: 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00, Pi: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00

Spracovanie objednávky

V prípade nejasností má prevádzkovateľ, prípadne jeho zodpovedný zástupca, právo kontaktovať zákazníka prostredníctvom ním oznámených údajov, a preto je v záujme zákazníka zadávať tieto údaje pravdivo a svedomito. Každá prijatá objednávka je záväzná. Storno objednávky je možné vykonať v internetovom obchode do 10 minút od potvrdenie objednávky. Zákazník odoslaním či potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že tieto obchodné podmienky sú súčasťou kúpnej zmluvy uzatváranej medzi ním a predávajúcim, a ďalej že sa s nimi riadne oboznámil, sú mu jasné, zrozumiteľné a zaväzuje sa nimi riadiť. Týmto okamihom zároveň zákazník potvrdzuje, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov a všetky obchodné podmienky a ustanovenie v znení platnom v okamihu uskutočnenia či odoslaní objednávky.

Dodanie tovaru

Termín dodanie je závislý na druhu objednaného tovaru. V prevažnej väčšine prípadov sa pohybuje do 3 pracovných dní. Pre informáciu - pokiaľ objednávku zašlite v pracovný deň do 12:00 hodin, bude spravidla odoslaná ďalší pracovný deň. Vo výnimočnom prípade môže dôjsť k predĺženie dodacej lehoty.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, podľa svojich možností, v záujme svojom a predovšetkým s ohľadom na zákazníka, znížiť dodaciu lehotu na čo najkratšiu možnú dobu.

Spôsob doručenia

Zákazník-spotrebiteľ je oprávnený zvoliť si v objednávke niektorý z týchto spôsobov doručenia v rámci Slovenskej republiky:

 • PPL zásielková služba pri platbe vopred na účet (2,99 EUR) - dodanie spravidla nasledujúci pracovný deň po expedícii zásielky. Zásielka sa odosiela až po pripísaní Vami zaslanej čiastky za tovar na náš účet! Pri objednávke nad 49 EUR dodanie ZADARMO! Platba musí byť uhradená do 5 pracovných dní. Po tejto lehote bude objednávka stornovaná.

 • PPL zásielková služba pri platbe kartou (2,99 EUR) 
   
 • PPL zásielková služba dobierkou (6,99 EUR) - dodanie spravidla nasledujúci pracovný deň po expedícii zásielky, pri objednávke nad 49 EUR dodanie ZADARMO!

V prípade voľby osobného odberu Vás budeme informovať e-mailom, akonáhle bude tovar pripravený k odberu. Tovar si vyzdvihnete v našom sklade max. do 5 pracovných dní na adrese: Rappa s.r.o., Za Humny 1082/1, Ostrava - Polanka nad Odrou, ČR po predchádzajúcej dohode v ktorýkoľvek pracovný deň Po - Št: 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00, Pi: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00.

Prevzatie tovaru

Zákazník alebo príjemca tovaru má povinnosť prekontrolovať neporušenosť obalu a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. V prípade zistenia poškodenia či inej nezrovnalosti po prevzatí zásielky je zákazník povinný bezodkladne do 3 dní kontaktovať prevádzkovateľa internetového obchodu RAPPA.cz.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

Nevyzdvihnutie zásielky nie je odstúpenie od kúpnej zmluvy !!!

Chceli by sme všetkých zákazníkov upozorniť, že:

Nevyzdvihnutie zásielky nie je odstúpenie od kúpnej zmluvy !!! Ak chcete od kúpnej zmluvy odstúpiť, je možné objednávku, pokiaľ ešte nebola odoslaná, stornovať. Vždy je časové oneskorenie medzi objednaním a odoslaním balíka.

Ďalšia možnosť je, zásielku prevziať a tovar nám vrátiť (ak ste zákazník-spotrebiteľ) v 30 dennej lehote. Na základe obchodných podmienok a v súlade s Občianskym zákonníkom v prípade nevyzdvihnutie dobierkovej zásielky budeme požadovať úhradu nákladov spojených s expedíciou Vašej objednávky vo výške 6,99 €. Náklady sa skladajú z ceny poštovného az administratívno technických nákladov spojených s expedíciou objednávky (vyskladnenie, zabalenie, vystavenie dokumentov k zásielke, manipulácia so zásielkou ....) V prípade že sumu neuhradíte v požadovanom termíne budeme nútení pristúpiť k jej vymáhanie právnou cestou. V takomto prípade však budeme požadovať tiež úhradu všetkých nákladov spojených s jej vymáhaním. Tiež bude dotyčný zákazník zapísaný do registra nespoľahlivých zákazníkov, ktorú využívajú ostatné e-shopy pre kontrolu spoľahlivosti. Prosím berte toto upozornenie na vedomie!

Záruky a reklamácie

Záruka na tovar predávaný prostredníctvom e-shopu sa riadi a je v súlade s platnou legislatívou. Reklamácia je podmienená preukázaním nákupu reklamovaného tovaru v e-shope, čím je dôkazom daňový doklad.

Zaplatením a prevzatím veci prechádza na zákazníka vlastníctvo zakúpenej veci. Predávajúci poskytuje zákazníkovi-spotrebiteľovi záruku na tovar dodaný prostredníctvom internetového obchodu www.rappa.cz/sk, a to v dĺžke trvania 24 mesiacov od prevzatie tovaru zákazníkom-spotrebiteľom. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave.

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru.

Zákazník je povinný prezrieť tovar bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí. Ak má tovar vady v čase jeho odovzdanie, je zákazník oprávnený odmietnuť jeho prevzatie. O prípadnom poškodenie tovaru počas prepravy je zákazník povinný bezodkladne informovať ak prepravca, tak predávajúceho, najneskôr však do dvoch pracovných dní od prevzatie tovaru.

Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebením, nesprávnym použitím výrobku, nesprávnou manipuláciou a skladovaním, či v dôsledku živelných pohrôm.

Poškodenie tovaru počas prepravy:

Za neoprávnenú bude považovaná reklamácia v prípade, že k vade alebo poškodenie tovaru došlo pri jeho preprave od predávajúceho zákazníkovi. V tom prípade nesie zodpovednosť za poškodenie tovaru dopravca. Pri prevzatí zásielky je zákazník, prípadne príjemca zásielky povinný skontrolovať, či je obal neporušený a či zásielka nevykazuje zjavné znaky vonkajšieho poškodenie. Ak zákazník alebo príjemca zásielky zistí zjavné vady (napr. poškodený obal), je oprávnený vo svojom vlastnom záujme zásielku odmietnuť prevziať a spísať s dopravcom zápis o škode. Podpisom dodacieho listu zákazník potvrdzuje, že zásielka bola doručená riadne a neporušená. Ak zákazník alebo príjemca zásielky zistí po prevzatí tovaru vadu vyplývajúcu z poškodenie pri preprave, je povinný oznámiť túto skutočnosť bez odkladu písomne na adrese RAPPA sro - E-shop, Za Humny 1082/1, Ostrava-Polanka 725 25 alebo elektronickou poštou na eshop@rappa.cz predávajúcemu a predovšetkým dopravcovi, najneskôr však do 2 kalendárnych dní odo dňa, kedy bola zásielka doručená a vyžiadať si súčasne spísanie zápisu o škode. Do doby spísanie zápisu o škode nesmie zákazník so zásielkou akokoľvek manipulovať a je povinný zachovať aj obal zásielky, v ktorej mu bola zásielka doručená.

Je-li potreba uplatniť reklamačné konanie z dôvodu poškodenie tovaru, oznámte túto skutočnosť predávajúcemu v čo najskôr písomne na e-mailovú adresu eshop@rappa.cz, alebo telefonicky na tel.: 596 927 161, prípadne písomne na adresum e-shopu.

Ak nemá vec uvedené vlastnosti, môže zákazník-spotrebiteľ požadovať aj dodanie novej veci bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže zákazník-spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má zákazník-spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má zákazník-spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľné vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takomto prípade má zákazník-spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť. Ak neodstúpi zákazník-spotrebiteľ od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Zákazník-spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neuskutoční nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy zákazníkovi-spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti. Právo z vadného plnenia zákazníkovi nenáleží, ak zákazník pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak zákazník vadu sám spôsobil.

Vo svojej žiadosti o reklamáciu daného tovaru nezabudnite uviesť vaše kontaktné údaje, aký tovar reklamujete, dôvod reklamácie, termín nákupu tovaru a číslo dokladu o kúpe tovaru, prípadne kópiu účtenky.

Na základe predošlého kontaktu zákazník zašle tovar prevádzkovateľovi.

Prevádzkovateľ vydá zákazníkovi písomné potvrdenie o doručení reklamácie. Následne vydá prevádzkovateľ zákazníkovi aj písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenie reklamácie prípadne odôvodnenie zamietnutie reklamácie.

Reklamácia zákazníka-spotrebiteľa bude vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenie reklamácie. Ak je reklamácia dôvodná, predávajúci v lehote uvedenej vyzve zákazníka-spotrebiteľa, aby si vymenený tovar vyzdvihol, prípadne tovar zašle zákazníkovi-spotrebiteľovi poštou na adresu určenú zákazníkom.

Protokol o vybavení reklamácie si starostlivo uschovajte pre prípad ďalšej reklamácie alebo manipulácie s tovarom. Ak nie je ustanovené alebo dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti zákazníka a predávajúceho zo zodpovednosti za vady tovaru príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Možnosť vrátenie tovaru bez udanie dôvodu

Ak bolo zákazníkovi-spotrebiteľovi tovar dodaný poštou alebo prostredníctvom dopravca, je zákazník-spotrebiteľ oprávnený do 30 dní od prevzatie tovaru od kúpnej zmluvy bez uvedenie dôvodov odstúpiť. Uplynutím stanovenej lehoty zaniká právo zákazníka-spotrebiteľa odstúpiť bez uvedenie dôvodov od kúpnej zmluvy. Zákazník-spotrebiteľ však nie je oprávnený odstúpiť od zmlúv na dodávku tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa, ktorý podlieha rýchlej skaze, potravín, nápojov alebo iného tovaru bežnej spotreby dodávaného do spotrebiteľovej domácnosti alebo do iného miesta, ktoré spotrebiteľ určil, ako aj tovar, ktorý bol po dodanie nenávratne zmiešaný s iným tovarom. Ďalej zákazník-spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmlúv na dodávku tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť. Zákazník-spotrebiteľ tiež nie je oprávnený odstúpiť od zmlúv na dodávku zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak bol porušený ich pôvodný obal. Zákazník-spotrebiteľ rovnako nie je oprávnený odstúpiť od zmlúv na dodávku novín, periodík a časopisov. Zákazník-spotrebiteľ v prípade odstúpenia od zmluvy znáša náklady na vrátenie tovaru a ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku náklady za vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

V takom prípade Vám bude vrátená suma, ktorú ste za tovar zaplatili. Tovar je možné vrátiť za nasledujúcich podmienok:

 • Tovar bude nepoužitý a nepoškodený
 • Tovar bude v originálnom obale
 • Tovar bude zaslaný späť spolu s príslušnými dokumentmi (doklady o kúpe atď.)
Tovar je nutné vrátiť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od zmluvy.
 
Ak zákazník-spotrebiteľ zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodanie tovaru, vráti prevádzkovateľ zákazníkovi-spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodanie tovaru.

Platbu vrátime po obdržaní vráteného tovaru alebo ak preukáže, že ste tovar odoslal (a) späť, podľa toho, čo nastane skôr. Keď odstúpite od tejto zmluvy a zároveň vrátite tovaru, prípadne preukážete jeho odoslanie, tak Vám vrátime bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní všetky platby, ktoré sme od Vás dostali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Vami zvoleného spôsobu dodania , ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaný). Pre vrátenie platieb predávajúci použije rovnaký platobný prostriedok, ktorý použil zákazník-spotrebiteľ na pôvodnú transakciu, pokiaľ zákazník-spotrebiteľ výslovne neurčí inak. 
 

Zákazník-spotrebiteľ môže využiť náš formulár pre vrátenie tovaru bez udanie dôvodu. Pre viac informácií kliknite tu.
Zásielky, ktoré budú zaslané späť na dobierku, nebudú prevádzkovateľom prijaté.
Zákazník-spotrebiteľ, ktorý odstúpil od kúpnej zmluvy, zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.
Vrátenie tovaru bez udanie dôvodu nie je možné pokiaľ si tovar vyzdvihnete osobne (máte možnosť si tovar prezrieť a skontrolovať).

Ochrana osobných údajov

Internetový obchod RAPPA.cz si váži Vašu dôveru a zaväzuje sa, že bude chrániť Vaše dáta, ktoré ste uviedli pre realizáciu objednávky.
Ohľadom ochrany dát sa venujeme vo samostatnom oddielu.

Mimosúdne riešenie sporov

Firma RAPPA si zakladá na tom, vždy sa dohodnúť so zákazníkom-spotrebiteľom. V prípade sporu je možné sa obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Pre informáciu uvádzame kontakt na inšpektorát pre Moravskoslezský a Olomoucký kraj: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát pre Moravskoslezský a Olomoucký kraj, Prevádzkové 5491/1, 722 00 Ostrava - Třebovice, tel: +420 554 818 211, fax. +420 296 366 236, e-mail: ov_coi@coi.cz, IS DS: 5c2d2ch

Na Slovensku: Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, Bratislava, 82799, adr@soi.sk, www.soi.sk, tel: +421 258 272 123

Viac informácií nájdete aj tu